ข้อมูลบริการวิชาการ

รายละเอียดผลงานวิชาการ

2560
เสริมสร้างศักยภาพระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุโรงเรียนวัดศรีหลวง อำเภอแจ้ห่ม
2561-03-01
งบประมาณแผ่นดิน
20000 บาท
โครงการบริการวิชาการแบบให้เปล่า
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
Lat , Long
เกิดผลต่อการพัฒนาชุมชนหรือสังคม
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง