ข้อมูลบริการวิชาการ

รายละเอียดผลงานวิชาการ

2559
วิวิธภาษานานาวัฒนธรรม
2559-11-05
งบประมาณแผ่นดิน
15000 บาท
โครงการบริการวิชาการแบบให้เปล่า
ด้านการจัดการเรียนการสอน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม จ.ลำปาง
Lat , Long
1. เกิดผลต่อการพัฒนาสาขาวิชา 2. เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา 3. เกิดผลต่อการพัฒนาชุมชนหรือสังคม
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง