ข้อมูลบริการวิชาการ

รายละเอียดผลงานวิชาการ

2561
โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนให้ต่อเนื่องยั่งยืน
2561-07-01
งบประมาณแผ่นดิน
20000 บาท
ด้านการจัดการเรียนการสอน
คณะวิทยาการจัดการ
งานบริหารทั่วไป
ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
Lat , Long
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง