ข้อมูลบริการวิชาการ

รายละเอียดผลงานวิชาการ

2559
โครงการบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
2559-04-01
งบประมาณแผ่นดิน
15000 บาท
คณะวิทยาศาสตร์
ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิเศษ
ต.สบตุ๋ย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
Lat , Long
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง