ข้อมูลบริการวิชาการ

รายละเอียดผลงานวิชาการ

2559
Chinese for Child (พี่สอนน้อง)
2560-02-16
งบประมาณแผ่นดิน
41000 บาท
โครงการบริการวิชาการแบบให้เปล่า
ด้านการจัดการเรียนการสอน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
งานการเจ้าหน้าที่
ต.ปงเตา อ.งาว จ.ลำปาง
Lat , Long
1. เกิดผลต่อการพัฒนาสาขาวิชา 2. เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา 3. เกิดผลต่อการพัฒนาชุมชนหรือสังคม
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง