ข้อมูลบริการวิชาการ

รายละเอียดผลงานวิชาการ

2560
ผู้สูงอายุแจ่มใส สังคมผู้สูงวัยบานชื่น : ขับเคลื่อนการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ (วัยชราบาล) ตำบลเสริมงาม
2561-04-02
งบประมาณแผ่นดิน
30000 บาท
โครงการบริการวิชาการแบบให้เปล่า
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง
Lat , Long
เกิดผลต่อการพัฒนาชุมชนหรือสังคม
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง