ข้อมูลบริการวิชาการ

รายละเอียดผลงานวิชาการ

2559
โครงการบริการวิชา "เสริมสร้างความรู้ด้านสื่อและพัฒนาอาชีพเพิ่มรายได้"
2559-03-19
งบประมาณแผ่นดิน
30000 บาท
คณะวิทยาการจัดการ
ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
Lat , Long
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง