ข้อมูลบริการวิชาการ

รายละเอียดผลงานวิชาการ

2561
การจัดการขยะในชุมชน
2560-12-01
งบประมาณแผ่นดิน
50000 บาท
โครงการบริการวิชาการแบบให้เปล่า
คณะวิทยาศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ต.แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
Lat , Long
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง