ข้อมูลบริการวิชาการ

รายละเอียดผลงานวิชาการ

2561
โครงการการพัฒนาศุกยภาพชุมชนด้านการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
2561-01-01
งบประมาณแผ่นดิน
30000 บาท
โครงการบริการวิชาการแบบให้เปล่า
คณะวิทยาศาสตร์
สหกิจศึกษา
ต.ป่าตัน อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
Lat , Long
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง