ข้อมูลบริการวิชาการ

รายละเอียดผลงานวิชาการ

2561
สนับสนุนการจัดบริการวิชาการคณะเทคโนโลยีการเกษตร การอบรมเชิงปฏิบัติการการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วยหอม
2561-02-12
งบประมาณแผ่นดิน
14500 บาท
โครงการบริการวิชาการแบบให้เปล่า
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
Lat , Long
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง