ข้อมูลบริการวิชาการ

รายละเอียดผลงานวิชาการ

2560
โครงการเปิดรับ ปรับเปลี่ยน เขียนที่กิน พิชิตเบาหวาน
2560-05-01
งบประมาณแผ่นดิน
10000 บาท
โครงการด้านวิชาการแบบร่วมมือ
คณะวิทยาศาสตร์
สหกิจศึกษา
ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
Lat , Long
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง