ข้อมูลบริการวิชาการ

รายละเอียดผลงานวิชาการ

2560
เผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดลำปาง
2561-01-01
งบประมาณแผ่นดิน
20000 บาท
โครงการบริการวิชาการแบบให้เปล่า
ด้านการจัดการเรียนการสอน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ฝ่ายกิจการนักศึกษา
ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
Lat , Long
1. เกิดผลต่อการพัฒนาสาขาวิชา 2. เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา 3. เกิดผลต่อการพัฒนาชุมชนหรือสังคม
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง