ข้อมูลบริการวิชาการ

รายละเอียดผลงานวิชาการ

2558
โครงการจิตอาสา นำพาชุมชนประหยัดพลังงานและสิ่งแวดล้อมตามอัตลักษณ์ของคณะวิทยาการจัดการ
2558-10-01
งบประมาณแผ่นดิน
30000 บาท
คณะวิทยาการจัดการ
ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
Lat , Long
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง