ข้อมูลบริการวิชาการ

รายละเอียดผลงานวิชาการ

2559
บริการวิชาการแก่สังคมตามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)
2560-07-18
งบประมาณแผ่นดิน
30000 บาท
โครงการบริการวิชาการแบบให้เปล่า
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจทิพย์ธัญญา
ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
Lat , Long
เกิดผลต่อการพัฒนาชุมชนหรือสังคม
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง