ข้อมูลบริการวิชาการ

รายละเอียดผลงานวิชาการ

2559
โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น ที่บูรณาการจากโครงการบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ
2559-06-01
งบประมาณแผ่นดิน
30000 บาท
คณะครุศาสตร์
ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
Lat , Long
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง