ข้อมูลบริการวิชาการ

รายละเอียดผลงานวิชาการ

2559
เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ชุมชนและท้องถิ่นประจำปีการศึกษา 2559
2560-02-25
งบประมาณแผ่นดิน
30000 บาท
โครงการบริการวิชาการแบบให้เปล่า
ด้านการจัดการเรียนการสอน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ฝ่ายกิจการนักศึกษา
ต.ในเมือง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
Lat , Long
1. เกิดผลต่อการพัฒนาสาขาวิชา 2. เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา 3. เกิดผลต่อการพัฒนาชุมชนหรือสังคม
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง