ข้อมูลบริการวิชาการ

รายละเอียดผลงานวิชาการ

2560
การทดสอบเห็ดพิษและการทดสอบสารพิษในอาหาร
2559-11-01
งบประมาณแผ่นดิน
10000 บาท
โครงการด้านวิชาการแบบร่วมมือ
คณะวิทยาศาสตร์
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ต.บ้านเสด็จ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
Lat , Long
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง