ข้อมูลบริการวิชาการ

รายละเอียดผลงานวิชาการ

2559
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ขยะรีไซเคิล เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
2560-06-01
งบประมาณแผ่นดิน
60000 บาท
โครงการบริการวิชาการแบบให้เปล่า
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจทิพย์ธัญญา
ต.แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
Lat , Long
เกิดผลต่อการพัฒนาชุมชนหรือสังคม
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง