ข้อมูลบริการวิชาการ

รายละเอียดผลงานวิชาการ

2561
โครงการบริการวิชาการสาขาการจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
2561-04-23
งบประมาณแผ่นดิน
20000 บาท
ด้านการจัดการเรียนการสอน
คณะวิทยาการจัดการ
ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
Lat , Long
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง