ข้อมูลบริการวิชาการ

รายละเอียดผลงานวิชาการ

2560
อบรมทักษะปฏิบัติการทางชีววิทยา
2560-07-17
งบประมาณแผ่นดิน
30000 บาท
โครงการด้านวิชาการแบบร่วมมือ
คณะวิทยาศาสตร์
ศูนย์ฝึกประสบการณ์บ้านเด็กปฐมวัย
ต.บ้านเอื้อม อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
Lat , Long
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง