ข้อมูลบริการวิชาการ

รายละเอียดผลงานวิชาการ

2559
โครงการเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนบ้านหลวงใต้ อ.งาว จ.ลำปาง คณะวิทยาการจัดการ
2559-01-01
งบประมาณแผ่นดิน
30000 บาท
โครงการด้านวิชาการแบบร่วมมือ
คณะวิทยาการจัดการ
ต.หลวงใต้ อ.งาว จ.ลำปาง
Lat , Long
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง