ข้อมูลบริการวิชาการ

รายละเอียดผลงานวิชาการ

2560
อบรมเพิ่มทักษะอาชีพ
2560-07-01
งบประมาณแผ่นดิน
8000 บาท
โครงการด้านวิชาการแบบร่วมมือ
คณะวิทยาศาสตร์
งานบริหารทั่วไป
ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
Lat , Long
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง