ข้อมูลบริการวิชาการ

รายละเอียดผลงานวิชาการ

2559
โครงการคืนสู่เหย้าศิษย์เก่า
2559-02-19
งบประมาณแผ่นดิน
30000 บาท
คณะวิทยาการจัดการ
ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิเศษ
ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
Lat , Long
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง