ข้อมูลบริการวิชาการ

รายละเอียดผลงานวิชาการ

2559
โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชนสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2559-01-01
งบประมาณแผ่นดิน
50000 บาท
โครงการด้านวิชาการแบบร่วมมือ
คณะวิทยาศาสตร์
งานบริหารทั่วไป
ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
Lat , Long
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง