ข้อมูลบริการวิชาการ

รายละเอียดผลงานวิชาการ

2560
โครงการบริการวิชาการ ที่บูรณาการสู่การเรียนการสอนและการนำไปใช้ประโยชน์ของหลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2560-07-27
งบประมาณแผ่นดิน
30000 บาท
คณะวิทยาการจัดการ
งานบริหารทั่วไป
ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
Lat , Long
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง