ข้อมูลบริการวิชาการ

รายละเอียดผลงานวิชาการ

2558
โครงการบิการวิชาการ เรื่องการสร้างภาพเคลื่อนไหวและการตัดต่อภาพเคลื่อนไหว(การจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์)
2558-04-01
งบประมาณแผ่นดิน
30000 บาท
คณะวิทยาการจัดการ
ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
Lat , Long
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง