ข้อมูลบริการวิชาการ

รายละเอียดผลงานวิชาการ

2561
สนับสนุนการจัดบริการวิชาการคณะเทคโนโลยีการเกษตร การอบรมเทคนิคการสร้างแบรนด์สินค้าแก่ผู้ประกอบการ SMEs กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทางการเกษตร
2561-01-11
งบประมาณแผ่นดิน
15000 บาท
โครงการบริการวิชาการแบบให้เปล่า
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
Lat , Long
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง