ข้อมูลบริการวิชาการ

รายละเอียดผลงานวิชาการ

2559
บริการวิชาการตามความต้องการของชุมชนและพื้นที่เป้าหมาย เทศบาลตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
2559-04-07
งบประมาณแผ่นดิน
14750 บาท
โครงการบริการวิชาการแบบให้เปล่า
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
Lat , Long
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง