ข้อมูลบริการวิชาการ

รายละเอียดผลงานวิชาการ

2561
โครงการบริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งยั้งยืนแก่ชุมชนท้องถิ่น สู่การเรียนการสอน (การจัดทำระบบทะเบียนมรดกทางวัฒนธรรม : งานพุทธศิลป์ขนาดเล็ก) วัดสวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง
2561-01-01
งบประมาณแผ่นดิน
20000 บาท
ด้านทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม
คณะวิทยาการจัดการ
ต.สวนดอก อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
Lat , Long
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง