ข้อมูลบริการวิชาการ

รายละเอียดผลงานวิชาการ

2559
โครงการบริการวิชาการ "อบรมเชิงปัฏิบัติการการจัดเส้นทางท่องเที่ยวหมู่บ้านเซรามิค
2559-03-02
งบประมาณแผ่นดิน
30000 บาท
คณะวิทยาการจัดการ
ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง
Lat , Long
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง