ข้อมูลบริการวิชาการ

รายละเอียดผลงานวิชาการ

2560
สนับสนุนการจัดบริการวิชาการคณะเทคโนโลยีการเกษตร บ้านแม่ทาน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
2560-11-02
งบประมาณแผ่นดิน
4225 บาท
โครงการบริการวิชาการแบบให้เปล่า
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
Lat , Long
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง