ข้อมูลบริการวิชาการ

รายละเอียดผลงานวิชาการ

2560
โครงการบริการวิชาการ ที่บูรณาาการู่การเรียนการสอน สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
2560-03-25
งบประมาณแผ่นดิน
30000 บาท
คณะวิทยาการจัดการ
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ต.ไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง
Lat , Long
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง