ข้อมูลบริการวิชาการ

รายละเอียดผลงานวิชาการ

2559
โครงการบริการวิชาการกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
2558-10-01
0 บาท
คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
Lat , Long
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง