ข้อมูลบริการวิชาการ

รายละเอียดผลงานวิชาการ

2561
การอบรมเชิงปฏิบัติการ อาชีพของชุมชน อบต. แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง
2561-03-01
งบประมาณแผ่นดิน
30000 บาท
โครงการบริการวิชาการแบบก่อให้เกิดรายได้
คณะวิทยาศาสตร์
ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง
Lat , Long
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง