ข้อมูลบริการวิชาการ

รายละเอียดผลงานวิชาการ

2560
โครงการบริการวิชาการ เพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชน การอบรมอาชีพเสริมชองชุมชนเทศบาลนครลำปาง จังหวัดลำปาง
2560-06-01
งบประมาณแผ่นดิน
37200 บาท
โครงการบริการวิชาการแบบก่อให้เกิดรายได้
คณะวิทยาศาสตร์
ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
Lat , Long
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง