ข้อมูลบริการวิชาการ

รายละเอียดผลงานวิชาการ

2560
พัฒนาศักยภาพแกนนำในการคัดกรองความผิดปกติของกล้ามเนื้อและโครงกระดูกและฝึกทักษะการดูแลตนเองในผู้ประกอบอาชีพมัดกระเทียม
2560-04-01
งบประมาณแผ่นดิน
30000 บาท
โครงการด้านวิชาการแบบร่วมมือ
คณะวิทยาศาสตร์
สหกิจศึกษา
ต.กล้วยแพะ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
Lat , Long
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง