ข้อมูลบริการวิชาการ

รายละเอียดผลงานวิชาการ

2559
จิตอาสาร่วมรักษาอนุรักษ์พลังงานและสิ่่งแวดล้อม
2559-01-20
งบรายได้
10000 บาท
โครงการด้านวิชาการแบบร่วมมือ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
Lat , Long
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง