ข้อมูลบริการวิชาการ

รายละเอียดผลงานวิชาการ

2560
ค่ายวิชาการวิทยาศาสตร์ ครั้งที่1
2560-01-01
งบประมาณแผ่นดิน
100000 บาท
โครงการด้านวิชาการแบบร่วมมือ
คณะวิทยาศาสตร์
ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
Lat , Long
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง