ข้อมูลบริการวิชาการ

รายละเอียดผลงานวิชาการ

2560
บริการวิชาการตามพื้นที่เป้าหมาย ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
2560-08-01
งบประมาณแผ่นดิน
15200 บาท
โครงการบริการวิชาการแบบให้เปล่า
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
Lat , Long
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง