ข้อมูลบริการวิชาการ

รายละเอียดผลงานวิชาการ

2559
วิทยาศาสตร์นิทัศน์ ราชภัฏลำปาง59
2561-06-01
งบประมาณแผ่นดิน
596100 บาท
โครงการด้านวิชาการแบบร่วมมือ
คณะวิทยาศาสตร์
ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
Lat , Long
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง