ข้อมูลบริการวิชาการ

รายละเอียดผลงานวิชาการ

2559
คาราวานคอมพิวเตอร์สู่โรงเรียนสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2559-01-01
งบประมาณแผ่นดิน
12000 บาท
โครงการด้านวิชาการแบบร่วมมือ
คณะวิทยาศาสตร์
งานบริหารทั่วไป
ต.แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
Lat , Long
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง