ข้อมูลบริการวิชาการ

รายละเอียดผลงานวิชาการ

2560
บูรณาการบริการวิชาการเข้ากับการเรียนการสอนและการวิจัยสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
2560-10-02
งบประมาณแผ่นดิน
20000 บาท
โครงการบริการวิชาการแบบให้เปล่า
ด้านการจัดการเรียนการสอน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
Lat , Long
1. เกิดผลต่อการพัฒนาสาขาวิชา 2. เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา 3. เกิดผลต่อการพัฒนาชุมชนหรือสังคม
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง