ข้อมูลบริการวิชาการ

รายละเอียดผลงานวิชาการ

2560
อบรมให้ความรู้และทักษะการประเมินสิ่งแวดล้อมเพื่อลดภาวะการหกล้มในผู้สูงอายุ
2560-05-01
งบประมาณแผ่นดิน
11785 บาท
โครงการด้านวิชาการแบบร่วมมือ
คณะวิทยาศาสตร์
สหกิจศึกษา
ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
Lat , Long
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง