ข้อมูลบริการวิชาการ

รายละเอียดผลงานวิชาการ

2561
อบรมทักษะปฏิบัติการทางชีววิทยา
2561-01-12
งบประมาณแผ่นดิน
30000 บาท
โครงการด้านวิชาการแบบร่วมมือ
คณะวิทยาศาสตร์
ศูนย์ฝึกประสบการณ์บ้านเด็กปฐมวัย
ต.บ้านเสด็จ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
Lat , Long
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง