ข้อมูลบริการวิชาการ

รายละเอียดผลงานวิชาการ

2559
อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำข้อมูล GIS ในงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2560-07-04
งบประมาณแผ่นดิน
15000 บาท
โครงการบริการวิชาการแบบให้เปล่า
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
งานบริหารทั่วไป
ต.หัวเวียง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
Lat , Long
เกิดผลต่อการพัฒนาชุมชนหรือสังคม
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง