ข้อมูลบริการวิชาการ

รายละเอียดผลงานวิชาการ

2561
โครงการบริการเพื่อถ่ายทอดความรู้ทางด้านการค้าปลีกสู่ผู้ประกอบการชุมชน (สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก)
2561-03-19
งบประมาณแผ่นดิน
20000 บาท
คณะวิทยาการจัดการ
ต.บ้านเป้า อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
Lat , Long
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง