ข้อมูลบริการวิชาการ

รายละเอียดผลงานวิชาการ

2559
โครงการค่ายดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์
2558-11-01
งบประมาณแผ่นดิน
17180 บาท
คณะวิทยาศาสตร์
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
Lat , Long
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง