ข้อมูลบริการวิชาการ

รายละเอียดผลงานวิชาการ

2561
โครงการวิทยาศาสตร์สู่โรงเรียน ณ โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร จ.ลำพูน
2560-11-01
งบประมาณแผ่นดิน
23000 บาท
โครงการบริการวิชาการแบบให้เปล่า
คณะวิทยาศาสตร์
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ต.ทาขุมเงิน อ.แม่ทา จ.ลำพูน
Lat , Long
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง