ข้อมูลบริการวิชาการ

รายละเอียดผลงานวิชาการ

2560
โครงการการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
2560-04-01
งบประมาณแผ่นดิน
44300 บาท
โครงการด้านวิชาการแบบร่วมมือ
คณะวิทยาศาสตร์
ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิเศษ
ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
Lat , Long
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง