ข้อมูลบริการวิชาการ

รายละเอียดผลงานวิชาการ

2558
โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม ตามบริบทของพื้นที่ (ด้านพลังงาน รักษาสิ่งแวดล้อม และเกษตรอินทรีย์)
2558-10-01
งบประมาณแผ่นดิน
30000 บาท
คณะวิทยาการจัดการ
ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
Lat , Long
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง